Uslovi

Opšti uslovi ugovora o najmu

Pojmovi sadržani u ovim Opštim uslovima ugovora o najmu (dalje u tekstu Opšti uslovi imaju slijedeća značenja):

(a) “Najmodavac” – PERFECT d.o.o.; (b) “Najmoprimac” – pravna ili fizička osoba, organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje u skladu sa ovim Opštim uslovima;

(c) “Vozač” – fizička osoba ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora te odredaba Opštih uslova;

(d) “Dodatni vozač” – uz dodatnu dnevnu naknadu, druga fizička osoba, uz vozača, ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora te odredaba Opštih uslova;

(e) “Vozilo” – vozilo navedeno u Ugovoru o najmu;

Član 1. (Ovlašteno upravljanje vozilom)

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe starije od 21 godinu, koje posjeduje vozačku dozvolu minimalno 2 godine (2 x 365 dana). Vozilom se ne smije upravljati u slijedećim slučajevima:

a) osoba koja Ugovorom nije određena kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač; b) osoba pod dejstvom alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova; c) za plaćeni prijevoz putnika i robe; d) izvan granica BiH, osim uz prethodnu saglasnost Najmodavca; e) za učestvovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama; f) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta; g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom; h) kršenjem zakonskih uslova i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe. Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualno troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštivanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca, neovisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.

Član 2. (Preuzimanje i vraćanje vozila)

Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatiti će se Najmoprimcu.

Član 3. (Produženje najma)

Ukoliko Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora 1 dan (24 sata) unaprijed obavjestiti Najmodavca, odnosno osobu Najmodavca koja mu je iznajmila vozilo, te sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo, o čemu će Najmodavac obavjestiti nadležna tijela.

Član 4. (Kilometraža)

Ugovor o kratkoročnom najmu uključuje neograničen broj prijeđenih kilometara. Kod Ugovora o dugoročnom najmu, Ugovorom se određuje ograničenje prijeđenih kilometara.

Član 5. (Gorivo)

Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim rezervoarom goriva. U suprotnom, Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog rezervoara prema važećem cjeniku Najmodavca.

Član 6. (Održavanje vozila)

Najmoprimac je obavezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina/privrednika, te paziti da je iznajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu). Najmoprimac je obavezan redovno provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama. Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim održavanjem i rukovanjem vozila. Ukoliko vozilo tokom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis,Najmoprimac je obavezan obavjestiti Najmodavca te odvesti vozilo isključivo u ovlašteni servis.

Član 7. (Kvarovi)

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim servisima. U protivnom, Najmoprimac odgovara za svu eventualno nastalu štetu.

U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamjeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela. U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Najmoprimaca, trošak popravaka kao i izgubljene dobiti snosi Najmoprimac. Ukoliko, usljed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odgađanja obavijestiti Najmodavca. Najmodavac ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma. Osim izmjena navedenih u ovom članku, Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.

Član 8. (Dokumenti)

Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da Najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve, registarske tablice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjenovniku Najmodavca.

Član 9. (Osiguranje vozila)

Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu, nastalu njegovom namjerom, nehatom, krivicom ili kao posljedica nepoštivanja Ugovora ili Opštih uslova, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu, kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom (franšizom) po važećem cjenovniku usluga osiguranja Najmodavca. Osiguranje ne pokriva štetu prouzrokovanu namjerom, nepažnjom ili krivicom Najmoprimca.

a) bilo koje oštećenje u unutrašnjosti vozila (slomljeni plastični dijelovi na istrument tabli i tapacirunzima, pocjepana, oštećena ili progorena sjedišta);
b) oštećenja na gumama sa vanjske strane, kao i oštećenja na ratkapama i felgama;
c) podvozje vozila (oštećen ili razbijen karter ili rezervoar goriva i neko drugo oštećenje);
d) kvarove na setu kvačila prouzrokovane nestručnom vožnjom i rukovanjem;
e) krađu vozila, ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve i dokumentaciju vozila;
f) bilo koju štetu na vozilu koja na licu mjesta nije prijavljena nadležnoj Policijskoj stanici. U svim navedenim slučajevima, za iznos nastale štete tereti će se Najmoprimac od 1% do visine iznosa vrijednosti vozila. U slučaju bilo kakve štete, saobraćajne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavjestiti Najmodavca i nadležnu Policijsku stanicu;
g) nedostatak ili oštećenje obavezne opreme i pribora vozila;
h) sipanjem pogrešne vrste goriva i prouzrokovanu štetu istim.

Član 10. (Osiguranje putnika)

Putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo u najmu.

Član 11. (Gubitak imovine)

Najmodavac nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Najmoprimcu ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Najmodavca u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.

Član 12. (Podnajam)

Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko ima isključivo pismeno ovlaštenje Najmodavca.

Član 13. (Plaćanje računa)

Vozilo se iznajmljuje po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenovnikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Najmoprimac je, osim troška najma, obavezan podmiriti i sve ostale troškove koji u skladu sa Opštim uslovima padaju na njegov teret, sve u skladu s važećim Cjenovnikom Najmodavca. Potpisivanjem ovog Ugovora, Najmoprimac potvrđuje da je saglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravaka, kvarova ili gubitaka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije obavjestio Najmodavca u skladu sa procedurom vraćanja vozila.

Član 14. (Pregled i oduzimanje vozila)

Najmodavac ima pravo kontrolisati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koje odredbe Ugovora ili Opštih uslova Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor.

Član 15. (Lični podaci)

Kopije ličnih dokumenata Najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu. Najmoprimac lične podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca.
Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu saglasnost. U slučaju gubitka, promjene, zabrane ili oštećenja ličnih dokumenata (vozačke dozvole, lične karte, pasoša i kreditne kartice), Najmoprimac je odmah dužan obavjestiti Najmodavca.

Član 16. (Garancije)

Najmoprimac svojim potpisom bezuslovno prihvata Opšte uslove Najmodavca, te garantuje ispunjavanje uslova minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i tačnost svih navedenih podataka i prihvata nadležnost suda za slučaj sudskog spora. Najmoprimac potpisom Ugovora i Opštih uslova, potvrđuje da je saglasan da su obveznici plaćanja svih troškova nastalih po Ugovoru o najmu:
Najmoprimac;
Vozač – u slučaju da Najmoprimac odbija u cijelosti ili dijelom platiti obaveze po Ugovoru o najmu vozila;
Dodatni vozač u slučaju da Najmoprimac ili vozač odbiju u cjelosti ili dijelom platiti obavezu po ovom Ugovoru o najmu vozila.

Pročitao sam i razumio uslove ovog Ugovora i u svemu ih usvajam.

Back to top
error: